Prüfungsvorbereitung Goethe-Zertifikat B2


Modelltest Goethe B2

Redemittel für Zertifikat B2 Goethe Sprechen/Aufgabe 1


a) Das Thema vorstellen und zusammenfassen
Για να παρουσιάσεις το θέμα και το περιεχόμενο του κειμένου

Das Thema des Textes ist/sind …   
Το θέμα του κειμένου είναι …

Das Thema der Meldung ist/sind...  
Το θέμα της είδησης είναι …

Bei dem Text/Bei der Meldung geht es um/geht es darum, dass …
Το κείμενο&η είδηση έχει ως θέμα …

Außerdem/Weiter … sollte man … 
Επιπρόσθετα/Επιπλέον …θα έπρεπε …

Auf keinen Fall sollte man … 
  Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει …

Das Wichtigste/Beste/Schlimmste, 
Το σημαντικότερο/καλύτερο/χειρότερο,

so der Text, ist … 
σύμφωνα με το κείμενο είναι …


b) Beispiele anführen
Για να αναφέρεις παραδείγματα


Ein gutes Beispiel dafür ist/sind … 
  Ένα καλό παράδειγμα γι‘αυτό είναι …

Ein anderes/weiteres Beispiel dazu ist … 
  Ένα άλλο παράδειγμα σχετικά μ‘αυτό είναι …
Für (A) gibt es viele Beispiele. So etwa … 
  Για (A) υπάρχουν πολλά παραδείγματα, όπως …

c) Deine Meinung zum Thema
Για να εκφράσεις την προσωπική σου άποψη


Ich persönlich finde, denke, glaube, meine (nicht), dass …  
Προσωπικά (δεν) βρίσκω, πιστεύω, νομίζω ότι …

Ich bin (nicht) der Meinung/Ansicht, dass … 
  (Δεν) Είμαι της γνώμης άποψης ότι …

Einerseits ist es wichtig, dass man … aber      
Από τη μία είναι φυσικά σημαντικό να …

Andererseits finde ich, dass … 
  Από την άλλη όμως βρίσκω ότι …

Würzwörter oder Abtönungspartikel


Und jetzt die Übersetzung auf Griechisch:

Ja
Das ist ja selbstverständlich.                     Αυτό είναι βέβαια αυτονόητο.
Das habe ich ja schon immer gesagt.      Αυτό εγώ βέβαια το ‘λεγα πάντα

Schon
Wien ist schon eine schöne Stadt!           Ωραία πόλη η Βιέννη, δεν μπορείς να πεις!
Das ist schon ziemlich schwierig!             Πάντως, αυτό είναι αρκετά δύσκολο!

Bloß/nur
Könnte ich dir bloß helfen!                        Μακάρι να μπορούσα να σε βοηθήσω!
Wäre ich nur reich!                                     Μακάρι να ήμουν πλούσιος!Auf Russisch:

Ja
Das ist ja selbstverständlich.                    Это же само собой разумеется               
Das habe ich ja schon immer gesagt.       Я об этом же уже говорила.  

Schon
Wien ist schon eine schöne Stadt!             Вена действительно красивый город!   
Das ist schon ziemlich schwierig!             Это действительно довольно сложно!

Bloß/nur
Könnte ich dir bloß helfen!                   Если бы я только мог тебе помочь!         
Wäre ich nur reich!                               Если бы я только был бы богатым! 

sehen, schauen oder gucken?ansehen — to watch, to inspect

Sieh mich nicht so an
(Don’t look at me like that!)

Heute Abend sehe ich mir den neuen Film von Fatih Akün an
(I’m going to see the new film by Fatih Akün this evening.)

Markus sieht sich morgen eine Wohnung an
(Markus is going to view a new flat tomorrow.)

Notes:

When ansehen is used with a reflexive (dative) you are looking at something or someone in order to become acquainted with it and know it in detail. It implies an intention in the act of seeing. Ansehen with the reflexive is often used with words like Film (der), Bild (das), and Video (das).

anschauen — to look at something, to examine

Lass dich mal anschauen
(Let me take a look at you!)

Ich werde mir am Abend den Abenteurfilm im Fernsehen anschauen
(I’m going to watch the adventure film on TV tonight.)

Ich habe mir die Stadt angeschaut
(I looked at the city. / I went sightseeing in the city.)

Notes:

Anschauen is the better word to use for watching a film or movie because it implies an active and conscious act. Anschauen, like ansehen, also often occurs with the words Film (der), Fernsehen (das), Video (das), Bild (das), Spiegel (der). Don’t forget the dative reflexive element.

Zauberwörter-Könnten Sie bitte etwas lauter sprechen?
-Könntest du bitte etwas lauter sprechen?

Could you speak a little bit louder please?

-Könnten Sie das bitte wiederholen?
-Könntest du das bitte wiederholen?

Could you please repeat that?

-Bitte langsam, ich verstehe nicht!
Please slowly, I don´t understand!

-Wie recht Sie haben!
-Wie recht du hast!
You are so right.

-Entschuldigung! Verzeihung!
Excuse me

-Bitteschön! / Bitte sehr!
Here you are!/ Please

-Dankeschön! / Danke sehr!
Thank you / Thank you very much

-Gern geschehen!/ Keine Ursache!
My pleasure! / Don´t mention it (no problem)

Wenn oder wann?# Wann verstehst du das endlich? 
+ Dann, wenn ich dieses Video sehe!Übung 1:
Zwei Freunde unterhalten sich über ihren Alltag. Ergänze wenn oder wann.

Übung 2:
Ein schlechtes Restaurant. Als oder wenn? Ergänzen Sie die Sätze.

Goethe-Zertifikat A1: Sprechen Teil 1

Das Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 ist eine Deutschprüfung für Erwachsene. Es bestätigt ganz einfache Sprachkenntnisse und entspricht der ersten Stufe (A1) auf der sechsstufigen Kompetenzskala des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER).

The Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 is a German exam for adults. It certifies that candidates have acquired very basic language skills and corresponds to the first level (A1) on the six-level scale of competence laid down in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Das Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 besteht aus den Prüfungsteilen Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen (mündliche Gruppenprüfung). 
Die Prüfung wird weltweit einheitlich durchgeführt und bewertet.

The Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 exam comprises reading, listening, writing and speaking sections. The speaking section of the exam is completed in a group. 
The exam is administered and evaluated in the same way all over the world.

Im Video seht ihr ein Beispiel für die mündliche Prüfung - Teil 1 (Sich vorstellen)
In the Video you can see an exaple for the first part of the Speaking section (To introduce oneself)


Mit Untertiteln auf Arabisch und Rumänisch.

Das Monster ABC

Lern das ABC mal anders!


Dialog - In der Bäckerei
Dialog – In der Bäckerei
Диалог   В булочной 

- Guten Morgen.
Доброе   утро. 
- Guten Morgen. Bitte schön?
Доброе   утро.    Пожалуйста. 
- Ich        möchte        gerne           6 Vollkornbrötchen.
Я      хотела бы        охотно         6 зерновых булочек.              
- Gerne.    Sonst    noch  einen Wunsch?
Охотно.   И еще одно желание? 
- Ja,       bitte           noch   ein   kleines Mischbrot.
Да пожалуйста  еще маленький серый хлеб.
- Von      heute     oder von gestern?
От сегодня или от вчера ?  
- Das      von    gestern  ist    zum         halben Preis.
Тот что от вчера есть по полцене. 
- Dann  das    von   gestern  bitte.
Тогда от вчера пожалуйста 
- Sonst   noch    etwas?
И еще что то ? 
- Ja,    ich       hätte         noch    gern         etwas  Kuchen.
Да. Я имела  бы еще охотно немного торта.  
- Welchen können   Sie      mir         empfehlen?
Какой можете Вы мне порекомендовать? 
- Den Käsekuchen.
Сырный торт.
- Der        ist cremig zart   und    sehr      λecker.
Он очень нежный кремовый и очень вкусный. 
- Gut,   dann     bitte        2 Stück          davon.
Хорошо, тогда пожалуйста 2 куска от этого. 
- Ist       das     alles?
Есть это все? 
- Ja, das wäre alles.
Да. Это вроде бы все. 
-  Das macht dann 9,90 Euro.
Это делает тогда 9 евро 90  
-  Hier bitte.
Здесь пожалуйста 
- Der Kassenbon und Ihr  Rückgeld, bitte.
Кассовый чек и ваша сдача. пожалуйста.  
- Brauchen Sie noch eine Tüte?
Нужен Вам еще пакет? 
- Passt schon, danke.
Подходит уже, спасибо. 
- Auf Wiedersehen!
До свидания!

ACHTUNG: Änderung ZB2 ÖSD mündliche Prüfung!

Die ZB2 Prüfung mündlich ist jetzt eine PAARPRÜFUNG! 
Fragt an eurem Prüfungszentrum nach, ab wann die Änderung dort gilt!Die wichtigste Änderung betrifft die Aufgabe 1:


Aufgabe 1: Jemanden kennenlernen und beraten (ca. 5 Minuten)
Situation: Sie reisen gerade in Ihre Stadt/Ihr Land und lernen dabei eine Person mit dem gleichen Reiseziel kennen.
Bereiten Sie sich auf das Gespräch vor, indem Sie sich folgende Punkte überlegen:
• Erkundigen Sie sich nach dem Zweck und Ziel der Reise Ihrer Gesprächspartnerin/Ihres        Gesprächspartners und überlegen Sie, ob und wie Sie der Person in Ihrer Stadt behilflich sein      könnten.
• Überlegen Sie, ob Sie gemeinsam etwas unternehmen könnten, und wenn ja, was.
Beginnen Sie das Gespräch.


Aufgabe 2: Ein Bild/Foto beschreiben und interpretieren (ca. 5 Minuten)
Situation: Sie bekommen bei der Prüfung drei Bilder vorgelegt. Wählen Sie eines aus und
• begründen Sie, warum Sie sich für dieses Bild entschieden haben,
• beschreiben Sie das Bild und
• gehen Sie dann auf das Thema des Bildes ein: Was ist das Thema? Was sagt das Bild aus? Äußern Sie Ihre Meinung und stellen Sie Vermutungen an.

Aufgabe 3: Meinungsaustausch (ca. 5 Minuten)
Situation: Sie und Ihre Gesprächspartnerin/Ihr Gesprächspartner haben folgende Stellungnahmen zum Thema „ ...“ gelesen und sollen nun darüber diskutieren. Erklären Sie zuerst genau, welcher Meinung Sie sich anschließen, und fragen Sie dann Ihre Gesprächspartnerin/Ihren Gesprächspartner nach ihrer/seiner Position. Versuchen Sie, Ihre Gesprächspartnerin/Ihren Gesprächspartner mit Argumenten zu überzeugen.


Sommer

Sommeranfang (21.06.2015)

Astronomisch beginnt der Sommer mit der Sommersonnenwende am 21. Juni, also heute.
Was macht ihr im Sommer gern(e)?Hier 2 Übungen für euch:

Aufgabe 1:


Aufgabe 2:
https://quizlet.com/74035033/scatter

DANKE!!!
JAAAA!
Unser Youtube Kanal „Deutsch global“ wurde für den Wettbewerb „Top 100 Language Lovers“ von bab.la und lexiophiles nominiert.
Jetzt brauchen wir EURE UNTERSTÜTZUNG. Bis zum 14. Juni könnt ihr für uns abstimmen!

YEAAA! Our Youtube channel "German Global" was nominated for the competition "Top 100 Language Lovers" from bab.la and Lexiophiles.
Now we need  YOUR SUPPORT. Until June 14 you can vote for us!
                                       DANKE!!!

Die Höflichkeitsform Sie

Heute weisen wir auf einen sehr häufigen Fehler in den meisten Lehrbüchern hin:

Die Sie bzw. Höflichkeitsform sollte nicht neben sie (3. Person Plural) sie/Sie stehen, nur weil sie die gleiche Endung -en hat, sondern neben du/Sie und ihr/Sie. Dort gehört sie als Person nämlich richtigerweise hin. Und nur so können die Lerner verstehen, welche Person das ist.


Käthe Kruse. Die Puppenmutter


"Die Hand geht dem Herzen nach. Nur die Hand kann erzeugen, was durch die Hand wieder zum Herzen geht."
(Käthe Kruse 1905)


Textverständnis (B2)

Käthe Kruse (1883 - 1968)
Käthe Kruses Jugend war unglücklich und entbehrungsreich. Die Mutter verdiente mit Näharbeiten den Lebensunterhalt für sich und ihr Kind.

In ihrer Ehe wurde sie durch ihren Mann angeregt, Puppen für ihre Kinder anzufertigen, und zwar zunächst aus zusammengeknüpften, mit Sand gefüllten Handtüchern. Dann wurden „Puppen zum Liebhaben“ entworfen um bei den Kindern echte Gefühle zu wecken. Ihre eigenen Kinder waren nun ihre Modelle.  Als Material verwendete sie Nesselstoff und Watte. Die Gesichtszüge wurden mit Ölfarbe aufgemalt, die Glieder waren beweglich, alle Teile wurden in Handarbeit zusammengefügt, der Kopf mit einem Fixativ überstrichen. Somit waren die Puppen unzerbrechlich und abwaschbar.

I.
a)   Ihre eigenen Kinder machten auch Puppen.
b)   Die Puppen  sollten die Kinder dazu bringen, wirklich etwas zu empfinden. 
c)    Die Puppen fühlten wie richtige Kinder.

Auf einer Ausstellung „Spielzeug aus eigener Hand“ des Berliner Warenhauses Tietz wurden Käthe Kruses Puppen 1910 der Öffentlichkeit vorgestellt. Nach ihrem Ausstellungserfolg wurde Käthe Kruse rasch bekannt. Zunächst wurden ihre Puppen nur in einer Größe (52 cm) hergestellt. Für die Anfertigung einer Puppe wurden 42 Stunden Arbeitszeit benötigt, der Preis betrug 25 Mark.

1912 verlegte K. den Betrieb unter dem Namen „Käthe Kruse Werkstätten“ nach Bad Kösen a. d. Saale, dort wurden bald 120 Mitarbeiterinnen beschäftigt. Sie ließ mehrere Erfindungen patentieren. („Schlenkerchen“), lebensgroße Babypuppen für den Unterricht in der Säuglingspflege („Träumerchen“), Spielpuppen in sechs verschiedenen Modellen, die 1929 mit handgeknüpften Perücken gearbeitet wurden. Jährlich wurden im Durchschnitt 15-18 000 Puppen hergestellt. Ein großer Teil der Produktion wurde exportiert (USA, England, Schweiz, Schweden, Holland).
Mit Erfolg wehrte sich K. gegen Imitationen ihrer Puppen und erreichte, dass ihr 1925 durch ein Reichsgerichtsurteil der künstlerische Urheberschutz zugebilligt wurde. Für ein Spielzeug geschah dies zum ersten Mal.

II.
a)    Käthe Kruse nahm auch Unterricht in Säuglingspflege
b)   Viele der Puppen wurden ins Ausland verkauft.
c)    Um eine Puppe zu fabrizieren, brauchte man 25 Arbeitsstunden.

Auf Ausstellungen wurden Käthe Kruses Puppen immer wieder ausgezeichnet. Als 1950 ihre Werkstätten enteignet und zum „Volkseigenen Betrieb“ erklärt wurden, verließ sie mit einigen ihrer Kinder sowie einer Anzahl von Mitarbeiterinnen Bad Kösen und errichtete in Donauwörth (Bayern) unter der Firma „Käthe Kruse Puppen GmbH“ ein neues Unternehmen.
Gegenwärtig werden von der „Käthe Kruse Puppen GmbH“ etwa 15 000 Puppen im Jahr angefertigt und über den Facheinzelhandel im In- und Ausland verkauft. Die Herstellung der Puppen erfolgt weiterhin ausschließlich in Handarbeit.

Ältere Käthe-Kruse-Puppen sind gesuchte Sammlerstücke.

Käthe Kruse gehörte zu den seltenen Beispielen einer schöpferischen Künstlerin, die ohne nennenswertes Kapital und ohne einschlägige Erfahrung ein Unternehmen intuitiv aufbaute. Dem Konzept – nämlich nur von Hand gearbeitete, künstlerisch gestaltete Puppen anzufertigen – ist Käthe Kruse immer treu geblieben und wurde selbst als „Puppenmutter“ weltbekannt.


III.
a) Für ihre Puppen bekam sie auf Ausstellungen sehr oft Preise. 
b) Die Käthe Kruse Puppen GmbH verkauft im Jahr circa 15 000 Puppen.
c) Käthe Kruse gründete ihr Unternehmen, nachdem sie viel Erfahrung    gesammelt hatte.

(Lösung: 1b, 2b, 3a)

Artikelwörter üben in der Erdbeerzeit

jeder, jede, jedes - alle
JEDES Kind liebt Erdbeereis.
Aber:
ALLE Kinder lieben Erdbeereis.Und nach dem Erdbeervideo empfehlen wir euch diese interaktive Übung:
http://www.dsporto.de/ubungen/ff01.05.htm

Eva Rechlin - Wir wären nie gewaschen

Wir starten heute eine neue Reihe von Beiträgen, in denen wir euch zweimal im Monat bekannte und weniger bekannte deutsche Persönlichkeiten vorstellen werden.

Unsere erste Wahl fiel eher zufällig auf Eva Rechlin, geboren am 17. Sept. 1928 in Prillwitz /Mecklenburg.

Mit 19 Jahren trat sie dem Niedersächsischen Schriftstellerverband bei und erhielt von der Besatzungsmacht eine Lizenz als "writer". Sie schrieb in der Sparte "Kinder- und Jugendliteratur". 1956 war Eva Rechlin die erste deutsche Jugendbuch-Autorin, die in die Ehrenliste des Hans-Christian-Andersen-Preises aufgenommen wurde.

Zu ihrem Gesamtwerk zählen ca. 70 Bücher, zahlreiche Fernseh- und Rundfunkbeiträge, Laientheaterstücke (zum Teil mit musikalischen Einlagen), Lyrik und Chansontexte. Viele ihrer Gedichte wurden in Schulbüchern veröffentlicht – z.B. die Gedichte „Der Frieden“ und der Muttertags-Klassiker „Wir wären nie gewaschen und meistens nicht gekämmt.“

Hör dir das Gedicht an und übe danach mit uns den Konjunktiv II.


Hier eine Liste mit den starken Verben aus dem Gedicht:

Infinitiv                    Präteritum                Konjunktiv II 
                                                                  = Präteritum+Umlaut+Endung
sein                           war                           wäre                 
haben                        hatte                         hätt               
gehen                        ging                          ging             
bleiben                      blieb                          bliebe              
liegen                        lag                             läge                 
essen                        aß                             äße               
kommen                    kam                          käme               
nehmen                    nahm                         nähme            
kriechen                    kroch                         kröche

Die Endungen im Konjunktiv II könnt ihr  am Verb 'gehen' erkennen:

ich ging-e
du ging -est
er
sie ging-e
es
wir ging-en
ihr ging -et
sie ging-en

Eine offizielle E-Mail schreiben

Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1 ÖSD/Goethe
Schriftlicher Teil, Aufgabe 3


Nützliche Ausdrücke für: Schreiben, Aufgabe 3,  ZB1 Goethe/ÖSD


Sich entschuldigen:
Es tut mir wirklich sehr leid, dass… / aber …
Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass …


Mit einem Termin einverstanden sein:

Der Termin, den Sie vorschlagen, passt mir sehr gut.
Mit dem Termin gibt es kein Problem. Das klappt.

Einen Termin absagen und erklären, warum es nicht geht:

Am … um … Uhr kann ich leider nicht, denn/weil/da …
Mit dem/der …klappt es leider nicht. Ich muss dann nämlich unbedingt …

Einen neuen Termin vorschlagen:

Könnten wir uns vielleicht am … um … Uhr treffen?
Wäre es Ihnen recht, wenn ich morgen um … Uhr komme?

Um einen neuen Termin bitten:

Könnten Sie mir bitte sagen, ob es Ihnen … passt?
Könnten Sie mir bitte einen neuen Termin für … geben?

Jemandem für etwas danken:

Ich möchte mich für die Einladung/ Ihre Hilfe etc. bedanken
Vielen Dank für …/ dafür, dass …Ein Problem anführen:

Mein Problem ist, dass …
Ich habe folgendes Problem: …/ Die Situation ist die: …

Um weitere Informationen über etwas bitten:

Könnten Sie mir bitte noch weitere Informationen zu … mitteilen?
Ich hätte noch eine Frage: …

Infinitivsätze mit oder ohne zu

Wann benutzt man Infinitivsätze mit und wann ohne "zu"?Wichtige Verben, die einen Infinitivsatz einleiten:

an/bieten, an/fangen, auf/hören, beginnen, beabsichtigen, behaupten, beschließen, glauben, hoffen, lernen,  planen,  vor/haben, vergessen, versprechen, versuchen, vor/ziehen

Wichtige Adjektive und Partizipien, die einen Infinitivsatz einleiten:

bereit sein zu, entschlossen sein, erlaubt sein, erstaunt sein über, falsch sein, gewohnt sein, gut sein, leicht sein, richtig sein, überzeugt sein von, verboten sein, wichtig sein

Wichtige Nomen, die einen Infinitivsatz einleiten:

die Absicht haben, Angst haben vor, eine Freude sein, Lust haben, ein Problem haben, Spaß haben, Zeit haben

Übungen:

1) Bilden Sie Infinitivsätze


Eine persönliche E-Mail schreibenRedemittel zur persönlichen E-Mail


Betreff:

Anrede:

 • Liebe(r) ……/Liebe (Plural)…..

Einleitung:

 • Wie geht es dir/ euch? Mir geht es (nicht so) gut.
 • Danke für deine/eure E-Mail
 • Ich habe lange nichts von dir/euch gehört.
 • Stell dir/ Stellt euch vor, ...
 • Was machst du/macht ihr so?

Schluss:

 • Ich warte auf deine/ eure Antwort.
 • Antworte mir bald!
 • Schreib(t) mir bald!
 • Lass/Lasst bald von dir/euch hören!
 • Bis bald!

Gruß:

 • Mit herzlichen Grüßen
 • Liebe Grüße/ Viele Grüße
 • Lieben Gruß
 • Alles Liebe

Gliederung

 • erst/zuerst, zunächst einmal, als Erstes
 • dann, danach
 • zuletzt, abschließend, zum Schluss
 • jetzt
 • inzwischen
 • vorher, nachher
 • während, bevor, nachdem

Grund
 • weil, da
 • denn
 • nämlich

“Und”

 • Außerdem
 • Auch
 • Ferner

Fasching, Karneval oder Fastnacht

Egal ob Fasching, Karneval oder Fastnacht - es ist die fünfte Jahreszeit und da wird wie verrückt gefeiert. Die närrische Zeit wird aber überall anders gefeiert.
Der weltbekannte Kölner Rosenmontagsumzug hat eine Länge von sechs bis sieben Kilometern und dauert über vier Stunden. Seit 1823 gibt es für jeden Rosenmontagsumzug in Köln ein besonderes Motto, nach dem dann die Festwagen geschmückt sind. 

Foto: Sandra Beckefeldt

Immer dabei ist das "Kölner Dreigestirn", aus Prinz, Bauer und Jungfrau. Überall schallt es dann "Kölle Alaaf!". Die Narren im Kölner Karneval heißen "Jecken".Im bayrischen Raum gibt es die jahrhundertealte Tradition, den Winter mit Feuer und gruseligen Gestalten beim "Schellenrühren" auszutreiben. 

www.brauchtumsseiten.de

Dazu werden Schellen und Rasseln benutzt. Mit großen Kuhglocken auf dem Rücken, einer Holzmaske auf dem Gesicht und einer zünftigen Lederhose wird unter viel Lärm und Geläut der Winter verjagt.

Vorsätze für das neue Jahr (Das Futur)

Quelle www.drumhouse.at
Vorsatz Nummer 1 der Deutschen:
Ich werde mich mehr entspannen und Stress abbauen.


Übungen:
Schreibübung - Bilden Sie Sätze im Futur 1
Interviews zum Thema "Vorsätze":
http://www.kaleidos.de/2014/12/30/rund-ums-neujahr-2/#more-10032